فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی

For English Version Click Here
# نام نام مادر اطلاعات بیشتر
1 خانم حاجیه رقیه خانم (خانم حاجیه) نارنج خانم بیات صبیه محمد علیخان نظام لشکر بیات اطلاعات بیشتر
2 آیت الله آقای حاج سید احمد حجتی امامی زرین تاج خانم از نوادگان قائم مقام صدراعظم اطلاعات بیشتر
3 آیت الله العظمی آقای حاج میرزا محمود محسنی سجادی نازنین خانم صبیه حسن خان چگینی ساکن قریه تجره کزاز اطلاعات بیشتر
4 آیت الله آقای حاج ابوالقاسم (بزرگ) مدثر محسنی نازنین خانم صبیه حسن خان چگینی اطلاعات بیشتر
5 خانم حاجیه جهان خانم (اعظم الحاجیه) عالم خانم اطلاعات بیشتر
6 خانم حاجیه عالم تاج خانم (حاج خانم اصفهانی) شهربانو خانم از اهالی قریه مرزیجران اطلاعات بیشتر
7 آیت الله العظمی آقای حاج آقا مصطفی محسنی سجادی نازنین خانم صبیه حسن خان چگینی اطلاعات بیشتر
8 آیت الله آقای حاج میرزا شمس الدین محسنی سلطان خانم صبیه شیرعلی خان مهاجر ایروانی اطلاعات بیشتر
9 آیت الله آقای حاج آقا ابراهیم محسنی موحد رقیه خانم از اهالی قریه عنبرته کزاز اطلاعات بیشتر
10 آقای حاج آقا اسماعیل عراقی زاده رقیه خانم از اهالی قریه عنبرته کزاز اطلاعات بیشتر
11 صالحه خانم سلطان خانم صبیه شیرعلی خان مهاجر ایروانی اطلاعات بیشتر
12 طاهره خانم سلطان خانم صبیه شیرعلی خان مهاجر ایروانی اطلاعات بیشتر
13 خانم هاجر خانم (اشرف الحاجیه) معصومه خانم از اهالی قریه کزاز اطلاعات بیشتر
14 آیت الله آقای حاج آقا مهدی یثربی حاجیه زهرا خانم صبیه حاج میرزا رضا لشکرنویس تفرشی اطلاعات بیشتر
15 آقای آقا امین پورمحسن ملک سلطان خانم صبیه محمدقلی خان مهاجر ایروانی اطلاعات بیشتر
16 آقای آقا حسین خاکباز محسنی نرجس خانم صبیه ابوالقاسم بیک از اهالی قریه باشه کزاز اطلاعات بیشتر
17 خانم صغری خانم (حضرت قدسیه) سکینه خانم صبیه آقا سید محمد علی کرهرودی اطلاعات بیشتر
18 خانم کبری خانم (فخرالسادات) سکینه خانم صبیه حاج علی شانقی اطلاعات بیشتر
19 خانم عذرا خانم (قمراعظم) سکینه خانم صبیه آقا سید محمد علی کرهرودی اطلاعات بیشتر
20 خانم نرگس خانم (زینت سادات) حاجیه زهرا خانم صبیه حاج میرزا رضا لشکرنویس تفرشی اطلاعات بیشتر
21 مریم خانم از نام مادر ایشان اطلاعاتی در دسترس نیست اطلاعات بیشتر
22 خانم سکینه خانم (شکوه اقدس) ملک سلطان خانم صبیه محمدقلی خان مهاجر ایروانی اطلاعات بیشتر