نسب‌نامه

نسب نامه مرحوم آیت الله العظمی آقای حاجی آقا محسن عراقی(اراکی) که به ضمیمه کتاب در تالیف مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی قبلا نیز منتشر شده است.
حاجی آقا محسن ابن ابوالقاسم ابن احمد ابن میرعلی محمد ابن فخرالدین ابن هادی ابن تاج الدین ابن محمد ابن حیدر ابن محمد مکی ابن رضا ابن غیاث ابن معصوم ابن تاج الدین ابن رضی الدین ابن علی ابن رضا ابن محمد ابن رضی الدین ابن محمد ابن فخرالدین ابن محمد ابن زید ابن محمد ابن زید ابن داعی ابن زید ابن علی ابن حسین ابن حسن افطس ابن علی اصغر ابن امام زین العابدین علیه الصلوة والسلام ابن امام حسین صلوات الله و سلامه علیه ابن علی ابن ابیطالب علیه الصلاة و السلام.
(حسین ابن حسن افطس همان کسی است که بر ضد مامون خلیفه عباسی در مکه علم عصیان و طغیان برافراشت و یکی از فرزندان امام جعفر صادق علیه الصلوة والسلام بنام محمد را خلیفه و بر مسند امارت نشاند و خود اختیارات را بدست گرفت. حسن ابن سهل نماینده مامون در بغداد اسحاق ابن موسی عباسی را با لشکری انبوه به مکه اعزام داشت و بالاخره در نتیجه جنگهای فراوان محمد امان خواست و حسین ابن حسن افطس مغلوب و منکوب و منهزم گردید.