فرزندان و نوادگان آیت‌الله‌العظمی آقای حاج آقا محسن اراکی


خانم حاجیه عالم تاج خانم - حاج خانم اصفهانی

For English Version Click Here

خانم حاجیه عالم تاج خانم مشهور به حاج خانم اصفهانی صبیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاجی آقا محسن اراکی. ایشان ازدواج نموده با آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ جمال‌الدین نجفی اصفهانی فرزند مرحوم آقای حاج سید محمد باقر نجفی و نواده استاد محقق جامع معقول و منقول آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمدتقی معروف به صاحب حاشیه.
همسر و فرزندان عالم تاج خانم
# همسر فرزندان
1 آیت‌الله العظمی آقای حاج شیخ جمال‌الدین نجفی اصفهانی حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ محمد حسین نجفی مشهور به امام نجفی، حجة‌السلام آقای حاج شیخ مرتضی نجفی (عماد الاسلام) مشهور به حجت نجفی، حجة‌الاسلام آقای آقا شیخ محمد باقر نجفی، آقای حاج شیخ محمد علی نجفی، آقای حاج شیخ احمد نجفی، حاجیه محترم خانم نجفی، حاجیه زمزم خانم نجفی، حاجیه زهرا خانم نجفی - آل رسول، خانم فاطمه خانم نجفی - امامی صفوی، خانم ربابه نجفی، خانم مریم خانم نجفی، حاجیه معصومه خانم نجفی - آل رسول، حاجیه صغری خانم نجفی
# همسر فرزندان
1 ملک خانم صبیه آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمد تقی آقا نجفی آقا فضل الله نجفی
2 آقا ابوالحسن نجفی
3 خانم صیرفیانپور آقای علاء الدین نجفی
4 خانم زیبا نجفی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 عصمت خانم - صبیه آیت الله العظمی آقای حاج شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) آقای محمد جعفر نجفی وجیه خانم نوری آقای حمید نجفی
2 آقای علی نجفی
3 خانم حجت نجفی
4 خانم زهرا نجفی
5 آقای محمد تقی نجفی خانم افسر‌السادات روغنی آقای ابوالفضل نجفی خانم طاهره نجفی
6 خانم هما نجفی
7 آقای خلیل نجفی
8 آقای نادر نجفی
9 خانم هاله نجفی
10 آقای آقا محمدباقر نجفی خانم صدیقه فشارکی آقای محمدرضا نجفی
11 خانم فاطمه نجفی
12 آقا غلام نجفی
13 آقای جمال نجفی خانم زهره میرنظامی آقای محمد نجفی
14 آقای محمد نبی نجفی
15 خانم تکتم نجفی
16 آقای مهدی نجفی خانم فرزانه آل رسول آقای علی نجفی
17 آقای حسن نجفی
18 آقای حسین نجفی
19 خانم میترا نجفی
20 خانم مریم نجفی
21 آقای یوسف نجفی خانم طیبه نعمت‌الهی خانم سیما نجفی
22 خانم شهرزاد نجفی
23 خانم طرفه نجفی
24 خانم شبنم نجفی
25 خانم نورالشریعه نجفی آقای توانفر - ملاباشی آقای منوچهر توانفر
26 خانم مهین توانفر
27 خانم انور‌الشریعه توانفر
28 بانو منیرالشریعه نجفی حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ علینقی نجفی آقای عباس نجفی
29 آقای احمد نجفی
30 خانم صدیقه نجفی
31 خانم فهیمه نجفی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم علویه عصمت آقا ملاباشی آقای محمدعلی نجفی
2 آقای علی نجفی
3 خانم ملیحه نجفی آقای میرزا محمدعلی رشتی
4 خانم نوری خانم نجفی آقای غلامعلی مسعود
5 خانم مهین نجفی آقای باقر نجفی
6 خانم بتول نجفی آقای گلشنی
7 خانم نجفی آقای کاظم آل رسول
8 خانم عصمت نجفی آقای حاج شیخ علی نجف آبادی
در سنین جوانی درگذشته‌اند
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 خانم اعظم خانم صبیه حجة‌الاسلام حاج سید محمد جواد سبزواری آقای محمود نجفی
2 خانم قدس نجفی
3 خانم عفت نجفی آفای مهندس رضا نظامی - امریکا
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام آقای حاج آقا مرتضی رشتی آقای حاج میرزا محمد علی رشتی خانم ملیحه نجفی
2 آقای میرزا ابوالقاسم رشتی
3 آقای محمد رشتی
4 آقای مصطفی رشتی
5 آقای رضا رشتی
6 خانم طلعت‌الشریعه رشتی آقای نصیر‌الدین خواجوی
7 خانم رشتی آقای مرندی خانم ملیحه مرندی آقای دکتر نوری
8 خانم احترام رشتی آقای فیض‌الله نوری
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام آقای حاج شیخ ابوالفضل نجفی آقای محمد مهریار
2 آقای محمدعلی مهریار خانم فخری نجفی
3 آقای فضل‌الله مهریار
4 خانم خانمها نجفی آقای محمد ملاباشی
5 خانم طاهره نجفی آقای ابوالفضل نجفی
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام آقا میرزا محمد ابراهیم آل رسول - شمس آبادی آقای کاظم آل رسول خانم نجفی
2 آقای عبدالحسین آل رسول
3 آقای عبدالعلی آل رسول
4 آقای عبدالله آل رسول
5 آقای باقر آل رسول
6 خانم بتول آل رسول
7 خانم مساوات آل رسول
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام آقای حاج آقا نورالله امامی صفوی دکتر سید محمد باقر صفوی
2 حجة‌الاسلام آقای حاج آقا مهدی امامی ؟؟؟؟ خانم زیبا امامی آقای عبدالنبی جعفریان
3 خانم طاهره امامی آقای میردامادی
4 خانم زهرا امامی آقای کیانوشی
5 آقای علی امامی
6 خانم مریم امامی
7 خانم منصوره امامی
8 خانم صبا امامی
9 خانم فروغ امامی
10 آقای موسی امامی
11 آقای محمدرضا امامی
12 آقای نورالله امامی
در جوانی در گذشته‌اند
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 آقای شیخ محمد جواد نجفی آقای رضا نجفی
2 آقای محمود نجفی
3 خانم فخری نجفی آقای محمد علی مهریار
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام آل رسول - شمس آبادی خانم فریده آل رسول آقای شفتی
2 خانم فرزانه آل رسول آقای مهدی نجفی
3 خانم منصوره آل رسول آقای هدایت
4 خانم سوزی آل رسول آقای سمسار
# همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان همسر فرزندان
1 حجة‌الاسلام شیخ زین‌الدین نجفی آقای مصطفی نجفی
2 آقای محی‌الدین نجفی
3 خانم ایران نجفی
4 خانم پری نجفی
5 خانم عذرا نجفی
6 خانم حوری نجفی